Express ERP Print

เริ่มจากลูกค้า Order สินค้าเข้ามา ทำการเปิดใบสั่งขายหรือใบจองสินค้า

จากนั้นดูรายงาน สภาพสินค้าคงเหลือและความต้องการในการสั่งผลิต (Real Time)

หากสินค้าคงเหลือ น้อยกว่ายอดสั่งจอง โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน จากรูป ยอดคงเหลือ 50 ยอดสั่งจอง 210 มีการเปิด job ผลิต เลขที่ T33006  สั่งผลิต 500 วันที่ 16/03/55

เปิดใบสั่งผลิต เลขที่ T33006

กำหนด Phase การผลิตและชนิดต้นทุนการผลิต

จากนั้นจึงทำใบสั่งผลิตท่อ

แล้วก็จ่าย วัตถุดิบ

บันทึกค่าแรงผลิต


และรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในแต่ละขั้นการผลิต

มีรายงานตรวจสภาพการผลิต (Real Time) และคำนวณต้นทุนการผลิตแยกตามชนิดแบบสะสม

และรายงานวิเคราะห์ ผลผลิตเทียบกับสูตรผลิต ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต

ระบบการจัดซื้อ วัตถุดิบ ค่าใช้จ่าย และค่าแรง

การบริหารจัดการคนงานในโรงงาน

รายงานการผลิตและต้นทุนการผลิตท่อ

รายงานการวิเคราะห์การผลิตท่อเปรียบเทียบกับสูตรผลิต

รายงานค่าแรงการผลิต ตามช่วงระยะเวลา


ทุกอย่างจะถูกออกแบบ ให้เข้ากับลักษณะงานจริง ใช้งานง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง

ตัวโปรแกรมยังช่วยพัฒนาบุคลากร ลดข้อผิดพลาด ทำงานง่าย และสามารถตรวจสอบได้